۷ میلیون بازنشسته داریم/ درمان از نان شب برای بازنشسته واجب‌تر است