مردم بحرین با یادآوری عاشورا به فداکاری خود ادامه دهند