امیر قطر: اسرائیل، اشغالگری خود را بر نژادپرستی استوار کرده است