ایران جامع‌ترین بازرسی هسته‌ای را که تاکنون برقرار بوده است را پذیرفت/ آن‌ها هسته راکتور پلوتونیوم خود را از کار انداختند