برجام و تعهدات طرف مقابل محور سخنرانی روحانی در مجمع عمومی