فهرست شرکت های بازاریابی شبکه ای با مجوز در سایت این وزارت صنعت ، معدن و تجارت وجود دارد