از آمریکایی که نمی‌تواند پلیس دنیا باشد تا سناتوری که به هر تحریم ایران رای داد