فساد گسترده و لغات غالب درفوتبال ما/ آقای بهروان ترازمالی را منتشر کنید!

برای افشای پرونده بلیت های فوتبال، نیازی به قضا و قدر نبود .