سخنرانی روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به روز سوم موکول شد