ابراز تردید صدراعظم آلمان دربارهٔ امکان اجرای منطقه پرواز ممنوع در سوریه

صدراعظم آلمان می‌گوید دربارهٔ امکان اجرای منطقه پرواز ممنوع در سوریه دچار تردید است.