جمع‌بندی تصویب گزارش پرونده مسکن مهر در جلسه کمیسیون اصل ۹۰

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از جمع‌بندی و تصویب گزارش این کمیسیون در مورد پرونده مسکن مهر در جلسه امروز خبر داد.