از نصب تصاویر ابوبکر البغدادی بر روی الاغ تا اسارت بیش از ۳ هزار زن نگون‌بخت ایزدی در چنگال داعش