چه کسانی فوتسال را جهانی کردند؟

در تاریخ فوتبال کشورمان بازیکنان زیادی قدرت بازی در فوتسال را داشته اند وبرخی از آنها در زمان خود بهترین های مسابقات فوتسال هم بوده اند .