تفحص از اقدامات دولت در زمینه طرح دعاوی علیه آمریکا