رزمایش نیروی دریایی آمریکا در عمان برای انتقال اتباع خود از منطقه