انگلیس اطمینان داد برای مقابله با تهدیدات با اروپا همکاری می‌کند