نیروهای اسرائیل از خروج یک بیمار سرطانی از نوار غزه جلوگیری کردند

نیروهای رژیم اسرائیل از خروج یک بیمار سرطانی از نوار غزه جلوگیری کردند.