نیروهای اسرائیل از خروج یک بیمار سرطانی از نوار غزه جلوگیری کردند