خدای بزرگ را شکر به خاطر نعمت‌ برخورداری از ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)