گزارش ها از افزایش محبوبیت کامپیوترهای خانگی در میان مشتریان حکایت دارد