بیانیه ۴۰ نماینده در اعتراض به IPC/ «اجرای این الگو مضر و خطرناک است»