بازگشت برانکو و دستیارانش به تمرین/ گزارش تمرین پرسپولیس