رشد ۵۳ واحدی شاخص بورس

شاخص بورس ۵۳ واحد افزایش یافت و به ۷۷ هزار و ۱۴۳واحد بالغ شد.۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر