طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته می‌شود