آزادی فلسطین و مقابله باصهیونیستها؛ شعار محوری مراسم اربعین امسال