تظاهرات بروکسل در اعتراض به پیمان تجارت آزاد با آمریکا و کانادا

هزاران نفر در بروکسل در اعتراض به پیمان تجارت آزاد با آمریکا و کانادا تظاهرات کردند.