پتنت اخیر سامسونگ به ساخت نمایشگرهایی با سطح فوق آبگریز اشاره دارد