تخلف چند صد میلیاردی یک بیمارستان خصوصی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت‌: یک بیمارستان بخش خصوصی، تخلفاتی به میزان ۶۰۰ میلیارد ریال انجام داده که این پرونده در حال رسیدگی است.