تهران، نهمین شهر پرگردشگر جهان

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: آمارها نشان می دهد در گذشته اصفهان مقصد اول گردشگری کشور محسوب می شد اما این روند در چند سال اخیر تغییر کرد و امروز تهران مقام نخست را از آن خود کرده است.