آنچه تاکنون در مورد FATF انجام شده، مطابق قانون بوده است/در این موضوع، مباحث سیاسی بر جو کارشناسی سایه افکنده است