دبیرکل اوپک: از ورود اعضای جدید به سازمان استقبال می‌کنیم

دبیرکل اوپک به خبرنگاران گفت اوپک ورود اعضای جدید به این سازمان را رد نمی‌کند.