گلدمن ساکس: بهای نفت در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۶ کاهش می‌یابد