فلافل فروشی یک مبلغ در کنار خیابان! +ویدیو

کاربران شبکه های اجتماعی ویدیویی از دکتر مبروک عطیه، مبلغ مصری منتشر کردند که در خیابان، به یک زن برای سرخ کردن و فروش فلافل کمک می کند….