معاون روحانی: آنچه در مورد FATF انجام شد،مُر قانون است