روسیه متن توافق مسکو- واشنگتن را در موضوع سوریه منتشر می کند