تمرین اختصاصی دژاگه و منتظری و حضور مدیر سوئیسی یوفا