مدیرعامل هندی گوگل از دلایلش برای تمرکز ویژه این شرکت روی زادگاه خود می گوید