روسیه: متن توافق با آمریکا در خصوص سوریه را منتشر می‌کنیم