اخراج ۸۷ کارمند سازمان جاسوسی ترکیه برای اولین بار

دولت ترکیه برای اولین بار ۸۷ تن از کارکنان سازمان جاسوسی این کشور را در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر اخراج کرد.