کورتوا: چلسی بیش از حد به هازارد تکیه کرده است

تیبو کورتوا، سنگربان بلژیکی چلسی معتقد است که این تیم مسئولیت زیادی بر دوش ادن هازارد، هموطن او قرار داده است.