فهرستی از بدعهدی های آمریکا در سازمان ملل به وزرای ۱+۵ اعلام شد