چرا آیت الله مرعشی به حج مشرف نشد؟

آیت الله مرعشی نجفی هیچ وقت مشرف به حج نشدند و وقتی علت را جویا می شدند ، می فرمودند ما مستطیع نیستیم.