احیای خطوط بازرگانی بعد از برجام

‌بعد از برجام خط کشتیرانی ایران با اروپا بطور کامل احیا شده است.۱۹:۴۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر