کردستان از عراق جدا نمی شود/ از اظهارات «اردوغان» تعجب می کنیم