واشینگتن انصار الله را به بازداشت یک آمریکایی متهم کرد