فوران آب در یکی از قمرهای سیاره مشتری

سازمان ملی هوا – فضای آمریکا (ناسا) عکس های تازه تلسکوپ فضائی «هابل» را از یکی از قمرهای سیاره «مشتری» به نام «اروپا» منتشر کرد.۲۰:۱۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر