نظام اداری فعلی ترمز و مانعی بر سر راه توسعه کشور می‌باشد