پارلمان سوئیس با طرح ممنوعیت روبنده موافقت کرد

مجلس نمایندگان سوئیس با یک اکثریت پایین به طرح ممنوعیت حجاب کامل چهره در این کشور رای مثبت داد.