امید سیمئونه به آمار گلزنی گریزمان برابر نویر

برون شک بزرگ ترین امید دیگو سیمئونه برای باز کردن دروازه بایرن در دیدار چهارشنبه شب، به ساق های آنتوان گریزمان است.