خاک آمریکا در تیررس موشک‌های بالستیک کره‌شمالی

این روزها برخی به جای پشتیبانی از تفسیر و موضع رسمی کشور از تعهدات حقوقی خود – مدام بر تفسیر ی از معاهدات و توافقات بین المللی ایران صحه می گذارند که فقط و فقط مطلوب جناح های تندروهای آمریکا و کشورهای رقیب است.